Varžų matavimai

Mes atliekame sekančius varžų matavimus:

  • Kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai;
  • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
  • Įžeminimo kontūro varžos matavimai;
  • Grandinės “fazė-nulis” varžų matavimai;
  • Kilnojamųjų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai.

Taip pat braižome schemas, projektuojame pagal išduotas ESO sąlygas, pildome dokumentaciją ir galiausiai priduodame Valstybinei Energetikos Inspekcijai (VEI). Visus dokumentus sutvarkome už Jus, pristatome pažymą iš VEI ir Jums telieka pasirašyti sutartį (Įvado prijungimui ar galios didinimui).

Jei Jūsų Objekte sumontuoti elektros įrenginiai netenkina Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ar Bandymo Normų ir Apimčių, suprojektuojame ir sumontuojame elektros įrenginius taip, kad nekiltų jokių kliūčių pridavinėjant Objektus.

Pažymų apie elektros įrenginių techninę būklę išdavimo tvarka

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti VEI:

1. Elektros skirstomųjų tinklų išduotas prijungimo prie elektros tinklų technines sąlygas arba elektros tinklo nuosavybės ribų aktą.

2. Elektros grandinių varžų matavimų, kuriuos atliko ūkio subjektas, turintis VEI atestatą, protokolus (patikrinti, ar ūkio subjektas, kurį pasamdėte šiems darbams atlikti, turi VEI išduotą ir šiuo metu galiojantį atestatą, suteikiantį teisę vykdyti elektros įrenginių eksploatavimo darbus, galite įvedę bendrovės pavadinimą čia).

3. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažymą, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

4. Projektą arba įrengtų energetikos įrenginių schemas.

5. Siekiant pripažinti pastatus tinkamais naudoti, turi būti pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas.

6. Laisvos formos prašymą dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo (atsisiųsti galite šiuo adresu).

Pažyma apie energetikos įrenginių techninę būklę prašyme nurodytu būdu vartotojui išduodama tik tuomet, kai atsiskaitoma už suteiktą VEI paslaugą ir inžinieriui-inspektoriui pateikiamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas. Pažymime, kad tokią pažymą iš VEI gauna ir AB ESO.

Juridiniams subjektams parengta pažyma išduodama kartu su sąskaita faktūra. Jei fizinis asmuo pageidauja, jam taip pat gali būti išrašyta sąskaita faktūra.

 

Varžų matavimo periodiškumas

Eil.

Nr.

Matavimas

Patalpos ir įrenginiai

Periodiškumas

1 Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos matavimas Nepavojingos Ne rečiau kaip kartą per 6 metus
Stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklių, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamų šviestuvų, suvirinimo transformatorių ir pan.
2 Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai Iki 1000V elektros įrenginiai Ne rečiau kaip kartą per 3 metus
Liftų, skalbyklių, pirčių, kranų,kt. pavojingų patalpų Ne rečiau kaip kartą per metus
3. Grandinės fazė-nulis matavimas Visos Prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai
4. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas Ne rečiau kaip kartą per 12 metų.
  • Pavojinga elektros patalpa – patalpa, kurioje santykinis oro drėgnumas viršija 75proc. Arba yra elektrai laidžių dulkių; arba laidžios grindys (metalinės, gelžbetoninės, plytų, žemės ir pan.); arba vidutinė paros temperatūra aukštesnė nei +350 C; arba yra galimybė vienu metu prisiliesti prie srovei laidžių neįžemintų elektros įrenginių korpusų ir prie srovei laidžių konstrukcijų, turinčių kontaktą su žeme.

Papildoma informacija

* Juridinai ir fiziniai asmenys privalo pateikti Valstybinei Energetikos Inspekcijai galiojančius vidinės instaliacijos, įvadinio kabelio izoliacijos, įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimo protokolus bei elektros tiekimo skaičiavimo schemas. Elektrofizikinius matavimus gali atlikti tik atestuotas juridinis asmuo.